دیجیتال مارکتینگ

اجاره اسپیس فریم

اجاره اسپیس فریم و معادلات چند مجهوله محاسبه قیمت! محاسبه قیمت اجاره اسپیس فریم در سالهای اخیر با پیچیدگی هایی مواجه گردیده است. سالهای پیش به خاطر ثبات نسبی قیمت ها همکاران اجاره دهنده اسپیس فریم به فرمولهایی رسیده بودن که می تونستن برای اجاره اسپیس قیمت های تقریبا مشخصی…

Continue Reading